Chúng tôi thiết kế company profile, brochure, brand identity song ngữ nên có nhu cầu dịch thuật thường xuyên. Elita đã đáp ứng được tiêu chí: Dịch Nhanh – Dịch chuẩn chuyên ngành của chúng tôi.